Demonstration Event  Authentic African Flavours Made in Wales  Goch & Co

Demonstration Event - Authentic African Flavours Made in Wales - Goch & Co

Regular price £30.00 GBP Sale

Blas Gogledd ddwyrain Cymru | Taste North East Wales

Friday 29th October 7pm in Prestatyn or Online

An audience with  Valerie Creusailor - Goch & Co

Inspired by their secret family recipe and rich Southern African heritage but made right here in North Wales Valerie will guide us through...

How to make a delicious cocktail (choice of alcohol or not)

A simple quick yet delicious recipe to do at home

Then we will be pairing two types of cheese with Goch & Co range

You can join us for 7pm kick off with a glass of fizz on arrival or join us at home and we will create kit for you to join us online.

If you like spice then this is the event for you!

A fun and informal event which you can attend in person (in Prestatyn) or online via a live link.

Please book your tickets online and choose to join us in house or have a tasting pack delivered.

IMPORTANT INFORMATION IF ATTENDING THIS AVENT IN HOUSE:

Please do not attend if you or anyone in your house hold is experiencing symptoms of Covid 19.

Refunds will be made available up until 1 week before the event. After this time there will be no refunds but you may change the names of the ticket holders so someone else can attend in your place.

This is a very small event with only 8 guest seating available 

If you have any worries at all about this event please get in touch before buying your tickets and we can talk you though the seating arrangements. 

Digwyddiad Blasu yn The Little Cheesemonger ac ar-lein 

Dydd Gwener 29 Hydref 7pm ym Mhrestatyn neu Ar-lein

NOSON YNG NGHWMNI VALERIE CREUSAILOR - GOCH & CO

Wedi'i ysbrydoli gan eu rysáit deuluol gyfrinachol a'i threftadaeth gyfoethog yn Ne Affrica ond wedi’i wneud yma yng Ngogledd Cymru, bydd Valerie yn egluro ...

Sut i wneud coctel blasus (gydag alcohol o’ch dewis neu heb alcohol)

Rysáit syml cyflym ond blasus i'w wneud gartref

Yna byddwn yn paru dau fath o gaws gyda dewis o gynnyrch Goch & Co.

Gallwch ymuno â ni am 7pm i ddechrau’r noson gyda gwydraid o fizz wrth gyrraedd neu ymunwch â ni gartref a byddwn yn creu pecyn i chi ymuno â ni ar-lein.

Os ydych chi'n hoff o sbeis yna dyma'r digwyddiad i chi!

Digwyddiad hwyliog ac anffurfiol y gallwch gymryd rhan ynddo (ym Mhrestatyn) neu ar-lein trwy ddolen fyw.

Archebwch eich tocynnau ar-lein a gallwch ddewis ymuno â ni ym Mhrestatyn neu dderbyn pecyn blasu.

GWYBODAETH BWYSIG OS YDYCH CHI’N DOD I’R DIGWYDDIAD YM MHRESTATYN:

Peidiwch â mynychu os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref symptomau Covid 19.

Bydd ad-daliad ar gael hyd at wythnos cyn y digwyddiad. Ar ôl wythnos ni roddir unrhyw ad-daliad ond gallwch newid enw’r sawl sydd ar y tocyn fel y gall rhywun arall ddod yn eich lle.

Digwyddiad bach iawn yw hwn gyda dim ond lle i 8 o westeion eistedd 

Os oes gennych chi unrhyw bryderon o gwbl am y digwyddiad hwn, cysylltwch â ni cyn prynu'ch tocynnau a gallwn drafod y trefniadau eistedd gyda chi.